Terms and Conditions

Artikel 1: Algemeenheden: Ter aanvulling van de bijzondere voorwaarden, zijn de hiernavolgende Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing tussen NSX en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de ondertekening van de bijzondere voorwaarden. Alleszins zullen eventuele algemene voorwaarden van de klant niet aanvaard worden, minstens ondergeschikt zijn op deze algemene voorwaarden. Bij enige tegenstrijdigheid primeren deze voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen, tarieven en betaling: de diensten. geleverd door NSX worden gerekend aan een uurtarief en vermeld in de bijzondere voorwaarden (exclusief BTW). Alle prijsopgaven zijn exclusief rechten, taksen en/of andere heffingen en verschuldigd m.b.t. de levering van deze diensten. Indien verschuldigd, zullen deze rechten, taksen en/of andere heffingen voor rekening van de klant zijn en zullen deze worden aangerekend aan het toepasselijke tarief op de datum van levering. Op geregelde tijdstippen, minstens maandelijks zal NSX een overzicht geven van de gepresteerde dienstverlening en op basis hiervan factureren aan de klant. Eventueel aparte bijkomende kosten zullen afzonderlijk op de bijzondere voorwaarden vermeld worden. De door NSX verstrekte factuur is betaalbaar op de daarop vermelde vervaldag dan wel, bij gebreke van enige vermelding, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling is een schadevergoeding van 10% verschuldigd, alsook de interest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Artikel 3: Gebruiksrechten: NSX heeft bijzondere software technologie (cfr. tooling) ontwikkeld op basis van de Normalized Systems Theorie, die toelaat om op geautomatiseerde wijze applicaties gedeeltelijk te genereren, NSX beschikt over de exclusieve intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de deze software. De klant verkrijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht op gebruik van de ontwikkelde diensten door NSX en de klant kan deze aanwenden voor de eigen doeleinden omschreven in de bijzondere voorwaarden. Het is de klant niet toegestaan de door NSX ontwikkelde diensten te kopiëren, over te dragen, of een gebruiksrecht of licenties hiervan te verlenen aan derden. Noch zullen derden kennis krijgen hiervan. Er zal door de klant aan derden geen toegang verleend worden tot deze ontwikkelde diensten. De bij deze overeenkomst door NSX ontwikkelde diensten en software zijn niet overdraagbaar, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NSX. Bij elke overtreding van deze bepalingen is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan € 10.000,00. Naast deze forfaitaire vergoeding behoudt NSX het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien zij het bestaan en de omvang van de schade bewijst. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van enige intellectuele eigendom van de door NSX ontwikkelde diensten. De door NSX gebruikte ontwikkelingstools blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van NSX, de ontwikkelde software kan door de klant aangewend worden voor eigen gebruik zonder verdere vergoeding zoals overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 4: Duur en einde van de dienstverlening: De minimale duur van de dienstverlening wordt vermeld op de bijzondere voorwaarden, alsmede het aantal mankrachten. Bij voortijdige beëindiging door de klant van de overeenkomst, is deze bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het facturatiebedrag van de nog lopende termijn (berekend aan de hand van het gemiddelde gefactureerde bedragen van de voorgaande maanden). Na het verstrijken van de initiële duurtijd, zal de overeenkomst verlengd werden met eenzelfde duur tenzij partijen de overeenkomst door een partij één maand voor het verstrijken van de duurtijd opgezegd werd bij aangetekende brief. Na 2 verlengingen wordt deze overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur. Indien een dienstverlening voor onbepaalde duur werd aangegaan, is de klant gehouden een minimumopzegtermijn in acht te nemen gelijk aan 2 maanden. Bij ontstentenis van het geven een opzeg is de klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan een facturatiebedrag van twee maanden (berekend aan de hand van het gemiddelde gefactureerde bedragen van de voorgaande maanden).

NSX heeft het recht de dienstverlening stop te zetten en de overeenkomst te beëindigen/ontbinden met de klant op elke ogenblik en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder betaling van een schadevergoeding, in de volgende gevallen: (!) inden de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en minstens twee maanden achterstal heeft, ondanks aanmaning hiertoe (ii) bij staking van betaling of faillissement (iii) bij verfeffening of stopzetting van de activiteiten. In geval van ontbinding heeft NSX recht op de schadevergoeding zoals bepaald in de voorafgaande alinea van dit artikel.

Artikel 5: Aansprakelijkheid: De door NSX ontwikkelde diensten zijn een inspanningsverbintenis. Behoudens bedrog of opzettelijke fout, kan NSX niet aansprakelijk zijn of gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding voor eventuele schade ingevolge het gebruik van de door NSX ontwikkelde diensten of producten.

Artikel 6: Geheimhouding: De klant is ertoe gehouden alle vertrouwelijke informatie, in het bijzonder alle technische informatie met betrekking tot de door NSX ontwikkelde diensten, te allen tijde geheim te houden. Het verstrekken van deze informatie aan derden is enkel toegestaan in geval van voorafgaande, schriftelijke toestemming door NSX of in geval van een wettelijke verplichting deze informatie te verschaffen. De klant is ertoe gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de door NSX ontwikkelde diensten en alle daaraan verbonden informatie te beschermen.

Zij hanteert daarbij hetzelfde niveau van bescherming als voor de eigen vertrouwelijke informatie, zij het dat minimaal wordt voorzien in een mate van bescherming die, gelet op de gebruiken in de sector, mag worden verwacht van een redelijk en bedachtzame onderneming. Bij elke overtreding van de bepalingen van dit artikel is de klant aan NSX een vergoeding verschuldigd gelijk aan € 10.000,00. Naast deze forfaitaire vergoeding behoudt NSX het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien zij het bestaan en de omvang van de schade bewijst.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:  Deze overeenkomst en alle rechten en plichten die daar voor de partijen uit voortvloeien, alsook de onderhandelingen van deze overeenkomst, zijn volledig onderworpen aan het Belgisch recht, zonder dat aan enige andere rechtskeuze of aan enige bepaling van internationaal privaatrecht die een ander recht zou aanduiden uitvoering kan worden gegeven. Uitsluitend de materieel bevoegde rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de sluiting, rechtsgeldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst.